Speekly GmbH Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn automatisch vertaald uit het Duits. Tot oprichting van de Nederlands B.V. (gepland in december 2022) valt Speekly nog onder de Duitse Speekly GmbH. En dus zijn tot die tijd de algemene voorwaarden van Speekly GmbH van toepassing. De originele, Duitse versie vind je hier.

Speekly GmbH, Stolberger Str. 90 D, 50933 Keulen (hierna "Speekly" genoemd) is de exploitant van het Speekly-platform (hierna "Speekly" genoemd). Toegang tot Speekly wordt verschaft onder het webadres “www.speekly.nl”.

Speekly biedt belangstellenden (hierna "merken" genoemd) de mogelijkheid opdracht te geven tot het maken van videoclips (hierna "video" genoemd) en het recht te verwerven deze voor onbeperkte tijd te gebruiken. Deze video's worden met name gebruikt voor de online marketing van merken of hun producten in de context van sociale media en andere activiteiten.

Voor de creatie van een video, plaatst het merk een bestelling bij Speekly. Speekly zal een externe leverancier (hierna "maker" of “content creator”) uitbesteden voor het maken van de video.

Voorafgaand aan de bindende gunning van de opdracht aan Speekly kan het merk een selectie maken welke content creator met de vervaardiging van de video door Speekly wordt uitbesteed. Daartoe zal het merk een beschrijving van de opdracht opstellen (hierna: "briefing") en deze via de beoogde functies op Speekly toegankelijk maken (hierna: "plaatsing").

Via Speekly aangesloten makers kunnen het bericht bekijken en zich aanmelden voor de creatie van de video. Daartoe zal de content creator een video creëren en deze zichtbaar maken voor het merk via Speekly.nl.

Tegen betaling kan het merk de aanvragen bekijken en vervolgens een content creator selecteren.

Brand zal vervolgens Speekly opdracht geven om de video te laten maken door de geselecteerde maker in onderaanneming te nemen. Speekly zal de geselecteerde Ontwerper opdracht geven om de Video te maken in overeenstemming met de Briefing en andere specificaties onder haar eigen verantwoordelijkheid.

Zodra de video door de maker is gemaakt, zal de maker de video uploaden naar Speekly en beschikbaar stellen aan Speekly en het merk.

De toegang van content creator en het merk (hierna samen "Gebruiker") tot Speekly vindt plaats door het openen van een gebruikersaccount op Speekly.nl (hierna "Account") door het verstrekken van de nodige informatie. In het kader van de opening van de account moeten de gebruikers deze algemene voorwaarden voor het gebruik van Speekly aanvaarden. Na het openen van de rekening, kunnen de gebruikers gebruik maken van de functionaliteiten van Speekly.

1 Toepassing

 1. De huidige Algemene Voorwaarden (AV) van Speekly regelen de rechtsverhouding tussen Speekly en de gebruikers. In dit verband zijn uitsluitend deze AV en eventuele individuele overeenkomsten tussen Speekly en de respectieve gebruiker van toepassing.
 2. Indien een gebruiker zijn eigen voorwaarden hanteert en indien deze afwijken van deze AV, hebben deze AV-voorrang, zelfs indien Speekly niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de voorwaarden van de gebruiker.
 3. Voor de verschillende contractuele documenten (zie lid 2) geldt de volgende volgorde van geldigheid:
  a) Eventuele bestaande individuele overeenkomsten
  b) Deze AV
  c) Onderwerp
 4. Speekly maakt de video in opdracht van het merk (briefing) en verleent het merk het recht deze voor onbeperkte duur te gebruiken tegen betaling van een vergoeding overeenkomstig artikel 6. Speekly zal voor de vervaardiging van de video gebruik maken van externe dienstverleners.
 5. Speekly verleent het merk de mogelijkheid om een specifieke maker aan te wijzen voor de creatie van de video door Speekly.
 6. Speekly is niet verplicht de opdracht van het merk te aanvaarden.

2 De overeenkomst

 1. Door gebruik te maken van de daartoe op Speekly aangeboden bestelfunctie (het indrukken van de "bestelknop"), doet het merk een bindend aanbod aan Speekly voor het maken van een video die overeenkomt met de briefing en erkent hij de geldigheid van deze AV voor de opdracht die aan het aanbod ten grondslag ligt.
 2. De bindende totstandkoming van de overeenkomst vindt plaats door verzending van een bevestiging van Speekly per e-mail aan het merk. De overeenkomst komt tot stand met de inhoud van de bevestiging, inclusief de voorwaarden die in deze AV (overeenkomst voor werk en diensten) zijn opgenomen.
 3. Speekly is niet verplicht het aanbod van het merk te aanvaarden.

3 Gunning van de opdracht door Speekly; onderaanneming (uitbesteding, indien van toepassing)

 1. Onderaanneming van een content creator door Speekly geschiedt door Speekly en kan niet rechtstreeks door het merk geschieden.
 2. De specificatie van de door de content creator te produceren video is gebaseerd op de Briefing. De maker zal bovendien de Video maken volgens de voorwaarden en instructies die door Speekly worden gegeven. Deze omvatten onder andere:
  a) Looptijd
  b) Leveringsdatum
  c) Algemene ontwerpvoorschriften
 3. De maker uploadt de voltooide video via de daarvoor bestemde functie op Speekly.
 4. Bij aanvaarding van de bestelling draagt de maker aan Speekly het recht over om de video voor onbeperkte tijd te gebruiken. De maker verzekert dat de aan Speekly geleverde video niet bezwaard is met rechten van derden.
 5. De maker ontvangt voor de productie van de video de in de opdracht bepaalde vergoeding onder de daarin vermelde voorwaarden. De vordering tot vergoeding ontstaat door de aanvaarding van de video door Speekly.

4 Opening van een rekening

 1. Alvorens Speekly te gebruiken, moet elke gebruiker een account aanmaken en de vereiste informatie verstrekken. De informatie moet volledig en waarheidsgetrouw zijn.
 2. Bij het openen van de rekening moet de gebruiker handelingsbekwaam zijn (ten minste 16 jaar oud). De rekening kan alleen worden geopend op naam en voor rekening van de gebruiker zelf. Het openen van een rekening voor derden is verboden.
 3. Wanneer voor een rechtspersoon een rekening wordt geopend, moet de gebruiker gemachtigd zijn die rechtspersoon te vertegenwoordigen.
 4. Wanneer de rekening wordt geopend, creëert de gebruiker toegangsgegevens (toegangsnaam en wachtwoord). De toegangsgegevens moeten door de gebruiker geheim worden gehouden.
 5. Na succesvolle opening van de rekening staan de diensten van Speekly ter beschikking van de gebruiker. Voor zover deze diensten door Speekly tegen betaling worden verricht, wordt de gebruiker verzocht Speekly een bindende offerte te doen toekomen overeenkomstig artikel 4, lid 1.
 6. De machtiging van gebruikers om diensten te gebruiken bestaat alleen voor de eigenaar van de rekening persoonlijk. Een overdracht van persoonlijke logingegevens aan derden is niet toegestaan. Indien gebruikers vermoeden of weten dat hun account ongeoorloofd door derden wordt gebruikt, dienen zij dit onmiddellijk te melden aan Speekly op het e-mailadres info@speekly.nl.

5 Bezoldiging van Speekly

 1. Bij de plaatsing van een merk is een borgsom verschuldigd. Het bedrag van de waarborgsom vindt u in de prijstabel die aan deze voorwaarden is gehecht. De aanbetaling volgens de prijstabel is verschuldigd vermeerderd met de wettelijke BTW. De betaling geschiedt door gebruik te maken van Molly als betalingsdienstaanbieder.
 2. Bij het sluiten van de overeenkomst ingevolge punt 3 is een eenmalige vergoeding verschuldigd voor het maken van de video in opdracht van het merk en de overdracht van het eeuwigdurende recht op gebruik van de video door het merk. Het bedrag van de vergoeding wordt berekend overeenkomstig de bij deze AV gevoegde priestertabel, vermeerderd met de wettelijke BTW. De betaling van deze vergoeding geschiedt door verrekening met de aanbetaling overeenkomstig lid 1.
 3. Voor zover het bedrag van de vergoeding hoger is dan dat van de aanbetaling, dient het verschil aan Speekly te worden betaald door middel van een stempel. De betaling geschiedt door gebruik te maken van Molly als betalingsdienstaanbieder.
 4. Voorafgaand aan het uitbrengen van een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst overeenkomstig artikel 3, lid 1, is het merk te allen tijde gerechtigd de waarborgsom overeenkomstig lid 1 terug te vorderen. Voorwaarde is dat het merk de bestelling annuleert door gebruik te maken van de daarvoor bestemde knop op Speekly.
 5. In de gevallen van lid 1 en 2 zal Speekly een factuur uitreiken overeenkomstig de bepalingen van § 14 UStG. De factuur zal elektronisch worden verstrekt of, op verzoek, op papier worden toegezonden. In het laatste geval kan de Gebruiker hiervoor worden aangeslagen.
 6. De door het merk verschuldigde waarborgsommen of vergoedingen zijn onmiddellijk opeisbaar.

6 Compensatie

Compensatie door de gebruiker is uitgesloten, behoudens onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde aanspraken overeenkomstig § 309 Nr. 3 BGB.

7 Algemene gedragsregels

Alle gebruikers zijn verplicht om,
a) De bestaande wettelijke voorschriften na te leven, met inbegrip van de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wet op de gegevensbescherming van de Europese Unie (DS-GVO), alsmede de officiële richtlijnen,
b) Bij het gebruik van Speekly alleen reclame te maken voor producten en diensten die zij wettelijk mogen aanbieden of verspreiden, de persoonlijke rechten van derden te eerbiedigen, geen uitlatingen of verklaringen te doen en geen gegevens en inhoud te verspreiden die indruisen tegen de goede zeden (met name verheerlijking van geweld) of personen discrimineren op grond van ras, etnische afkomst, geslacht, godsdienst of wereldbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele identiteit,
c) Zich te onthouden van manipulatief gedrag,
d) De overige verplichtingen in deze AV, het koopcontract en de AV voor Speekly.nl na te komen, en
e) Toegewezen toegangsgegevens alleen te gebruiken door de respectieve bevoegde persoon en ze niet door te geven aan onbevoegde derden.

8 Terugtrekking uit de overeenkomst

Speekly behoudt zich het recht voor om zich uit het contract terug te trekken om de volgende redenen:
a) Opzettelijke of grovelijk nalatige schending van de algemene gedragsregels volgens artikel 8 door het merk.
b) Schending van de geheimhoudingsplicht volgens artikel 13.

9 Garantie

 1. Het merk heeft zich ervan vergewist, dat de specificaties van de Video overeenkomstig de briefing aan haar wensen en behoeften voldoen, alvorens het aanbod overeenkomstig artikel 3 lid 1 in te dienen.
 2. Speekly garandeert dat aan de specificaties van de briefing zal worden voldaan.
 3. Voor zover aan de specificaties volgens lid 2 is voldaan, staat het Speekly vrij om de geleverde Video naar wens van het merk te wijzigen of verder te bewerken. Revisies eenmaal kosteloos; Creator naar eigen inzicht kosteloos vervangen; Speekly zal dit in het bijzonder overwegen indien in de Video-ontwerpmiddelen zijn gekozen die het merk of het product waarvoor in de Video reclame wordt gemaakt op een voor het merk kennelijk onredelijke wijze representeren.

10 Schending van de rechten van derden

 1. Speekly is niet aansprakelijk voor de schending van rechten van derden, voor zover Speekly niet verantwoordelijk is voor deze schending of het product dat het voorwerp van de overeenkomst is, door de gebruiker buiten de contractuele bepalingen om werd gebruikt.
 2. De gebruiker moet Speekly vrijwaren van dergelijke schade, die veroorzaakt wordt door de schending van rechten van derden en die de verantwoordelijkheid van de gebruiker is.
 3. De gebruiker is verplicht Speekly onmiddellijk te informeren in geval van kennis van een mogelijke schending van rechten van derden door Speekly.
 4. Indien de inbreuk op rechten van derden onderwerp wordt van een gerechtelijke procedure, zal de gebruiker het geschil bij Speekly aangeven. De gebruiker en Speekly zullen zich gezamenlijk tegen de ingestelde vordering verweren en elkaar daarbij ondersteunen. De gebruiker stemt ermee in de gerechtelijke procedure en de uitkomst ervan geheim te houden tegenover derden.
 5. De aansprakelijkheid voor de schending van de rechten van derden is beperkt tot de aansprakelijkheid binnen de Europese Unie tot de plaats van het contractuele gebruik van de dienst.

11 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook door overmacht is uitgesloten.
 2. Aansprakelijkheid in geval van opzet is onbeperkt.
 3. In geval van grove nalatigheid is Speekly aansprakelijk ten belope van de typische schade die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
 4. In geval van nalatige schending van een verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst, op de nakoming waarvan de contractspartij regelmatig mag vertrouwen en waarvan de schending de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt (zogenoemde kardinale verplichting), is de omvang van de aansprakelijkheid beperkt tot de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbare en voor de overeenkomst typische schade, met een maximum van het netto-ordervolume van een gemiddeld contractjaar.
 5. In alle andere gevallen van nalatig plichtsverzuim is de aansprakelijkheid uitgesloten.
 6. In geval van letsel aan leven, lichaam en gezondheid en in geval van aanspraken krachtens de productaansprakelijkheidswet zijn de wettelijke bepalingen zonder beperking van toepassing.
 7. Aansprakelijkheid voor de schuld van derden is uitgesloten, tenzij de derden partijen zijn van wier diensten Speekly gebruik maakt voor de uitvoering van haar contractuele verplichtingen. De term derden in de zin van deze verordening omvat met name exposanten en bezoekers.
 8. Voor zover een vordering van de gebruiker jegens derden bestaat, is een aansprakelijkheidsvordering van de gebruiker jegens Speekly in zoverre achtergesteld, dat de gebruiker de schade eerst jegens de derde moet geldend maken. Speekly zal haar eigen vorderingen op derden, die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de vorderingen van de gebruiker op hen, overdragen aan de gebruiker.
 9. Speekly blijft open voor het bezwaar van medeplichtige nalatigheid. De gebruiker is in het bijzonder verplicht back-ups te maken van gegevens en malware te voorkomen volgens de huidige stand van de techniek. Dit geldt echter alleen voor gegevensback-ups indien en voor zover deze volgens de contractuele overeenkomsten geen deel uitmaken van de contractuele diensten.

12 Vertrouwelijkheid

De partijen verbinden zich ertoe alle informatie waarvan zij bij het gebruik of de exploitatie van de producten kennis krijgen, vertrouwelijk te behandelen. Dit geldt niet voor
a) Waarvan de openbaarmaking uitdrukkelijk is toegestaan krachtens de licentieovereenkomst, met inbegrip van de bijlagen;
b) Die de partijen onafhankelijk van het gebruik of de verrichting bekend waren of zijn geworden;
c) Indien en voor zover de wet, een officieel bevel of een rechterlijke beslissing de openbaarmaking ervan voorschrijft;
d) Voor zover zij bekend worden gemaakt aan werknemers of organen van de partijen of adviseurs van de partijen die zelf onderworpen zijn aan een vergelijkbare geheimhoudingsovereenkomst of een wettelijke geheimhoudingsplicht;
e) Indien en voor zover de partij uit de sfeer waarvan de informatie afkomstig is, schriftelijk met de openbaarmaking heeft ingestemd;
f) Indien en voor zover nodig om rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Licentieovereenkomst af te dwingen of te beschermen.

13 Toezicht

Speekly is gemachtigd om het gebruik van de producten te controleren om ervoor te zorgen dat de wettelijke vereisten en de bevelen van autoriteiten of rechtbanken worden nageleefd. Speekly heeft voorts het recht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke vereisten en bevelen van autoriteiten of rechtbanken.

14 Bescherming van Speekly's rechten

Het is de gebruikers verboden,
a) Gebruik te maken van de auteursrechten, merken of eigendomstekens van Speekly buiten de contractuele toestemming,
b) Deze te verwijderen, te wijzigen of onleesbaar te maken; of
c) Producten te wijzigen, met inbegrip van producten of onderdelen van producten die door derden zijn geleverd.
d) Indien het contact tussen het merk en de maker tot stand komt via het Speekly-platform, is het de merken verboden om buiten het platform contact op te nemen met de respectieve maker voor dezelfde bestelling. Dit leidt tot het blokkeren van de merkaccount en zal door Speekly worden gecontroleerd op de mogelijkheid van een waarschuwing.

15 Wijziging van de voorwaarden

Indien Speekly wijzigingen aanbrengt in de AV, zal de gebruikers worden gevraagd met deze wijzigingen in te stemmen wanneer zij producten gebruiken. De toestemming van een gebruiker wordt beschouwd als toestemming van de gebruiker voor wie de gebruiker is geregistreerd; indien meerdere gebruikers voor één gebruiker zijn geregistreerd, wordt de eerste toestemming van een geregistreerde gebruiker beschouwd als de relevante toestemming.

16 Gegevensbescherming

 1. Voor zover Speekly in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt, waarvoor Speekly niet de verantwoordelijke partij is, of de toegang tot deze persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten, sluiten de partijen vooraf een overeenkomst over de in opdracht gegeven gegevensverwerking, die voldoet aan de desbetreffende wettelijke voorschriften.
 2. Speekly kan de gebruiker vanaf de sluiting van het contract als referentiegebruiker aanwijzen.
 3. Speekly behoudt zich het recht voor om bepaalde functionaliteiten zonder bestaande AV te blokkeren.

17 Slotbepalingen

 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Duitse recht.
 2. De overdracht van vorderingen op Speekly door de gebruikers is alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van Speekly, met inachtneming van § 354a HGB.
 3. Mocht een bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of mocht deze overeenkomst een leemte bevatten, dan blijft de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht. In plaats van de ongeldige bepaling wordt geacht een geldige bepaling te zijn overeengekomen, die het door de partijen beoogde economische doel zo dicht mogelijk benadert; hetzelfde geldt in geval van een leemte.
 4. De exclusieve bevoegde rechtbank is die van Keulen.