Speekly GmbH Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is automatisch vertaald uit het Duits. Tot oprichting van de Nederlands B.V. (gepland in augustus 2022) valt Speekly nog onder de Duitse Speekly GmbH. En dus is tot die tijd de privacyverklaring van Speekly GmbH van toepassing. De originele, Duitse versie vind je hier.

Dit privacy beleid informeert u over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens binnen onze websites, functies en inhoud. Voor de gebruikte termen, zoals "persoonsgegevens" of de "verwerking" ervan, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1 Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede andere regelgeving inzake gegevensbescherming is:

Speekly GmbH
Stolbergerstraat 90D
50933 Keulen

Tel.: +49 (221) 993 185 00
E-mail: info@speekly.de
Website: https://www.speekly.de

2 Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming:

Naam en adres zie hierboven
Telefoon: +49 (221) 993 185 00
E-mail: datenschutz@speekly.de

3 Vereiste informatie

3.1 Soorten verwerkte gegevens

Wij verwerken de volgende soorten gegevens op onze website:

 • Contact gegevens 
 • Gebruiksgegevens 
 • Meta/communicatiegegevens

Er worden geen bijzondere categorieën van gegevens (art. 9, lid 1, DSVGO) verwerkt.

3.1.1 Categorieën personen waarop de verwerking betrekking heeft

De volgende groepen personen worden door de verwerking getroffen: 

 • Belanghebbende partijen
 • Bezoekers en gebruikers van het online-aanbod

3.1.2 Doel van de verwerking

De gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • Beschikbaarstelling van het online-aanbod, de inhoud en de functies ervan 
 • Verlening van contractuele diensten, service en klantenzorg 
 • Marketing, reclame en marktonderzoek 
 • Veiligheidsmaatregelen

3.1.3 Wijzigingen en bijwerkingen van de gegevensbeschermingsverklaring

Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons verrichte gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen een handeling van medewerking van uw kant vereisen (bv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving.

3.1.4 Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om overeenkomstig artikel 32 GDPR een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, reikwijdte, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, alsook de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang tot, de invoer, de openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding van de gegevens. Wij beschikken ook over procedures om de uitoefening van de rechten van de betrokkene, het wissen van gegevens en de reactie op gegevenscompromittering te waarborgen. Bovendien houden wij reeds bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (art. 25 DSGVO). De veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

3.2 Samenwerking met verwerkers en derden

Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (orderverwerkers of derden) doorgeven, aan hen doorgeven of hen anderszins toegang tot de gegevens verschaffen, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv. wanneer een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 sub b DSGVO), u hiervoor toestemming heeft gegeven, een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij gebruik van agenten, webhosts, etc.). Indien wij derden opdracht geven tot het verwerken van gegevens op basis van een zogenaamde "opdrachtverwerkingsovereenkomst", gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

3.3 Overbrenging naar derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking, of overdracht van gegevens aan derden, gebeurt dit alleen als dit gebeurt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, als gevolg van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming verwerken wij gegevens in een derde land of staan wij de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe indien aan de bijzondere vereisten van Art. 44 ff. DSGVO zijn voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met dat van de EU, het sluiten van een verwerkersovereenkomst in opdracht of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (de zogenaamde "modelcontractbepalingen").

4 Algemene informatie over de verwerking van gegevens

4.1 Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

In beginsel verwerken wij persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele website en van onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonsgegevens van onze gebruikers vindt regelmatig alleen plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering geldt voor die gevallen waarin het om feitelijke redenen niet mogelijk is vooraf toestemming te verkrijgen en de verwerking van de gegevens op grond van wettelijke voorschriften is toegestaan.

4.2 Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw gegevens wordt rechtmatig door uw toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, aangezien u via de toestemmingsmanager de mogelijkheid hebt om in te stemmen met een of meer specifieke verwerkingsdoeleinden of deze te verwerpen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, dient Art. 6 (1) lid b DSGVO als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient Art. 6 (1) c DSGVO als rechtsgrondslag. Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient art. 6, lid 1, onder d), DSGVO als rechtsgrondslag.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde en de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dient art. 6 (1) lid f DSGVO als rechtsgrondslag voor de verwerking.

4.3 Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de betrokkene worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag komt te vervallen. Daarnaast kan opslag plaatsvinden indien de Europese of nationale wetgever daarin heeft voorzien in verordeningen, wetten of andere bepalingen van de Unie waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. De gegevens worden ook geblokkeerd of gewist wanneer een door de voornoemde normen voorgeschreven bewaartermijn verstrijkt, tenzij het voor de sluiting of de uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden bewaard.

5 Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

5.1 Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt geraadpleegd, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de computer die toegang verkrijgt.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • Het IP-adres van de gebruiker
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft tot onze website
 • Websites waartoe het systeem van de gebruiker toegang heeft via onze website

Deze gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Dit omvat niet het IP-adres van de gebruiker of andere gegevens aan de hand waarvan de gegevens aan een gebruiker kunnen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen. 

5.2 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van gegevens is Art. 6 para. 1 lid f DSGVO.

5.3 Doel van de verwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Daartoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven.

Deze doeleinden zijn ook ons legitiem belang bij gegevensverwerking overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lid f DSGVO.

5.4 Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie is beëindigd.

5.5 Mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg heeft de gebruiker niet de mogelijkheid bezwaar te maken.

6 Gebruik van cookies

6.1 Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijk en veilig te maken. Wij plaatsen de volgende cookies om ervoor te zorgen dat de site goed functioneert:

 • speekly_session
 • XSRF-TOKEN

Wij maken op onze website gebruik van cookies die onder meer een geanonimiseerde analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. De volgende gegevens kunnen op deze manier worden doorgegeven:

CookieScopePurposeDuration van storagegaspeekly.detains bevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Met deze ID kan Google Analytics terugkerende gebruikers op deze website herkennen en de gegevens opslaan. 2 jaargidspeekly.de bevat een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID. Met deze ID kan Google Analytics terugkerende gebruikers op deze website herkennen en gegevens van eerdere bezoeken samenvoegen. Specifieke gegevens van 24 hours_gatspeekly.co.uk worden maximaal één keer per minuut naar Google Analytics verzonden. Deze cookie heeft een levensduur van één minuut. Zolang deze is ingesteld, worden bepaalde datatransmissies voorkomen.

De aldus verzamelde gebruikersgegevens worden, voor zover mogelijk, door middel van technische voorzorgsmaatregelen geanonimiseerd/pseudonimiseerd. Daarom is het niet langer mogelijk de gegevens toe te wijzen aan de oproepende gebruiker. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

Bovendien wordt de gebruiker bij het bezoeken van onze website geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn of haar toestemming voor de in dit kader gebruikte verwerking van persoonsgegevens verkregen door middel van de toestemmingsmanager. In dit verband wordt ook verwezen naar deze verklaring inzake gegevensbescherming.

6.2 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is Art. 6 (1) lid f DSGVO.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies voor analysedoeleinden is art. 6 lid 1 lid a DSGVO indien de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. De VS is een onveilig derde land met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Met uw uitdrukkelijke toestemming via de toestemmingsmanager kunnen persoonsgegevens toch naar de VS worden gestuurd. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 49 (1) lid a DSGVO.

6.3 Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawijziging.

Wij hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Authenticatie
 • Preventie van cross-site request forgery aanvallen
 • Unieke, anonieme identificatie voor correcte aflevering van de website

De door middel van technisch noodzakelijke cookies verzamelde gebruikersgegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen.

Analysecookies worden gebruikt om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analyse-cookies komen wij te weten hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod dus voortdurend optimaliseren.

Wij hebben analysecookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • Google Analytics
 • Informatie e-mails via Mailgun

6.4 Duur van de opslag, mogelijkheid van bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgestuurd naar onze website. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

7 Verzending per e-mail via Mailgun

7.1 Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking

Op onze website wordt de mogelijkheid geboden om u aan te melden voor een aankondiging per e-mail. Vervolgens wordt de gebruiker per e-mail op de hoogte gebracht van de publicatie van de "Speekly"-app. Als provider voor de e-mailverzending gebruiken wij: Mailgun.

Mailgun Technologies
Inc, 548 Market St. #43099
San Francisco
CA 94104
Verenigde Staten

Mailgun is een dienst die onder meer kan worden gebruikt om de verzending van transactie-e-mails te organiseren en te analyseren. Indien gegevens worden verzonden als onderdeel van transactie-e-mails (bijv. e-mailadres), worden deze opgeslagen op de servers van Mailgun in de VS.

De gegevens die worden verzonden als onderdeel van transactie-e-mails blijven bij Mailgun. https://www.mailgun.com/privacy-policy en https://www.mailgun.com/gdpr.

7.2 Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is Art. 6 Para. 1 lid a DSGVO indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven.

7.3 Doel van de gegevensverwerking

Het enige doel van de verwerking van de persoonsgegevens van het invoermasker is voor ons het verzenden van de "lanceringsmededeling".

7.4 Duur van de opslag

De gegevens worden 4 weken na de vrijgave van de app verwijderd, wanneer het doel is vervallen.

7.5 Mogelijkheden van bezwaar en verwijdering

De gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Indien de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij of zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn of haar persoonlijke gegevens.

Indien u uw toestemming voor de verwerking/opslag wenst in te trekken, kunt u een e-mail sturen naar: info@speekly.de.

8 Webanalyse door Google

Met uw toestemming via de toestemmingsmanager maken wij gebruik van Google Analytics in de zin van Art. 6 para. 1 lid a. DS-GVO maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online-aanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De VS is een onveilig derde land met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Met uw uitdrukkelijke toestemming via de toestemmingsmanager kunnen persoonsgegevens toch naar de VS worden gestuurd. De rechtsgrondslag is artikel 49, lid 1, onder a), DSGVO.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online-aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online-aanbod samen te stellen en om ons verdere diensten te verlenen met betrekking tot het gebruik van dit online-aanbod en het internet. Aldus kunnen op basis van de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers worden opgesteld.

Wij gebruiken Google Analytics om de binnen de reclamediensten van Google en zijn partners geplaatste advertenties alleen aan gebruikers te tonen die ook belangstelling voor ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde thema's of producten op basis van de bezochte websites) die wij aan Google doorgeven (de zogenaamde "Remarketing Audiences" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenstemmen met de potentiële belangstelling van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben.

Wij gebruiken alleen Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort.

Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van het online-aanbod aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: Google GA Opt-out.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en afmeldingsopties kunt u terecht op de websites van Google: Google Privacy ("Het gebruik van gegevens door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt"), Google Ad Policy ("Gebruik van gegevens voor advertentiedoeleinden"), Google Ads Settings ("Beheer de informatie die Google gebruikt om advertenties aan u te tonen").

Gebruik van Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De Tag Manager tool zelf (die de tags implementeert) is een cookie-vrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens. Het instrument triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle tracking tags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

9 Webanalyse door Hotjar

Wij gebruiken de webanalysedienst Hotjar op sommige van onze websites. Hotjar Ltd is een Europees bedrijf, gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians BusinessCentre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa Tel: +1 (855)464-6788). Met dit instrument kunnen bewegingen op de websites waarop Hotjar wordt gebruikt, worden gevolgd (zogenaamde heat maps). Zo is het bijvoorbeeld mogelijk te zien hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak ze op welke knoppen klikken. Bovendien is het met behulp van het instrument ook mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van de website. Op die manier verkrijgen wij waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken.

De analyse wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen voor optimalisatie- en marketingdoeleinden en het op interesses gebaseerde ontwerp van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lid a DSGVO en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming via onze toestemmingsmanager.

Wij kunnen alleen bijhouden op welke knoppen u klikt en hoe ver u scrolt. Delen van de websites waar persoonsgegevens van u of derden worden weergegeven, worden automatisch door Hotjar verborgen en zijn derhalve op geen enkel moment traceerbaar.

Onafhankelijk van de toestemmingsmanager kunt u de "Do Not Track Header" voor elke browser/computer afzonderlijk via uw browser instellen en zo het gebruik van het Hotjar-hulpprogramma verhinderen.

Gedetailleerde instructies met informatie over uw browser vindt u op: https://www.hotjar.com/opt-out.

Voor meer informatie over Hotjar Ltd. en het Hotjar-hulpmiddel kunt u terecht op: https://www.hotjar.com.

Het privacy beleid van Hotjar Ltd. is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy.

U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken via onze toestemmingsmanager.

10 Rechten van de betrokkene

10.1 Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking om bevestiging vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken.

Indien een dergelijke verwerking plaatsvindt, kunt u de verantwoordelijke voor de verwerking om informatie over het volgende verzoeken:

De doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

 • De categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens bekend zijn gemaakt of bekend zullen worden gemaakt;
 • De geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of, indien specifieke informatie hierover niet mogelijk is, criteria voor het bepalen van de opslagperiode;
 • Het bestaan van een recht op rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens, een recht op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 • Het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens, indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld;
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

U hebt het recht om informatie te vragen over de vraag of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kunt u verzoeken om te worden geïnformeerd over de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de GDPR in verband met de doorgifte.

10.2 Recht op correctie

U heeft jegens de verantwoordelijke voor de verwerking recht op rectificatie en/of aanvulling indien de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn. De voor de verwerking verantwoordelijke moet de rectificatie zonder onnodige vertraging uitvoeren.

10.3 Recht op beperking van de verwerking

U kunt verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens onder de volgende voorwaarden:

 • Indien u de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • De verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • De voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar u deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering; of
 • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO-bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en nog niet is vastgesteld of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan uw gronden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Indien de beperking van de verwerking overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden is beperkt, wordt u daarvan door de verantwoordelijke voor de verwerking in kennis gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

10.4 Recht op wissen

10.4.1 Verplichting tot uitwissen

U kunt de voor de verwerking verantwoordelijke verzoeken de u betreffende persoonsgegevens onverwijld te wissen en de voor de verwerking verantwoordelijke is verplicht dergelijke gegevens onverwijld te wissen indien een van de volgende redenen van toepassing is:

 • De u betreffende persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • U trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), DSGVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, van de GDPR.
 • De u betreffende persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de u betreffende persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
 • De persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1, van de GDPR.

10.4.2 Informatie aan derden

Indien de verwerkingsverantwoordelijke de u betreffende persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van artikel 17, lid 1, van de GDPR verplicht is deze te wissen, treft hij redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om de verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat u, als betrokkene, hen hebt verzocht alle koppelingen naar, of kopieën of replicaties van die persoonsgegevens te wissen.

10.4.3 Uitzonderingen

 • Het recht om gegevens te wissen is niet van toepassing voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • Om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist op grond van de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen
 • Om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, van de DSGVO;
 • Voor archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, DSGVO, voor zover het onder a) bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk zou kunnen maken of ernstig zou kunnen schaden; of
 • Voor de indiening, uitoefening of verdediging van juridische claims.

10.5 Recht op informatie

Indien u jegens de voor de verwerking verantwoordelijke het recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt uitgeoefend, is de voor de verwerking verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie of wissen van de gegevens of van de beperking van de verwerking in kennis te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U hebt het recht om door de voor de verwerking verantwoordelijke over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

10.6 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (DSGVO) of artikel 9, lid 2, onder a), van het DSGVO of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van het DSGVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om de u betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. Dit mag geen afbreuk doen aan de vrijheden en rechten van andere personen.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

10.7 Recht van verzet

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De voor de verwerking verantwoordelijke zal de u betreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zullen de u betreffende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

10.8 Recht om uw verklaring van toestemming in te trekken overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht uw verklaring van toestemming krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op grond van de toestemming heeft plaatsgevonden.

10.8.1 Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, met inbegrip van profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking - met inbegrip van profilering - gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor u heeft of dat u op vergelijkbare wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit:

 • Noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen u en de voor de verwerking verantwoordelijke,
 • Is toegestaan op grond van de wetgeving van de Unie of van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, en die wetgeving adequate maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen; of
 • Gebeurt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze besluiten mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, onder a) of g), van de GDPR van toepassing is en er passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in de leden 1 en 3 bedoelde gevallen neemt de voor de verwerking verantwoordelijke redelijke maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden alsmede van uw rechtmatige belangen, waaronder ten minste het recht op tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om het besluit aan te vechten. 

10.9 Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, informeert de klager over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van beroep in rechte op grond van artikel 78 GDPR.