Voor merken Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn automatisch vertaald uit het Duits. Tot oprichting van de Nederlands B.V. valt Speekly nog onder de Duitse Speekly GmbH. En dus zijn tot die tijd de algemene voorwaarden van Speekly GmbH van toepassing. De originele, Duitse versie vind je hier.

Hier vind je de Algemene voorwaarden voor creators.

Speekly GmbH, Stolberger Str. 90 D, 50933 Keulen (hierna "Speekly GmbH") is de exploitant van het Speekly-platform (hierna "Speekly"). De toegang tot Speekly wordt aangeboden onder het webadres "www.speekly.nl".

Speekly biedt geïnteresseerden (hierna "merk" genoemd) de mogelijkheid om opdracht te geven tot het maken van videoclips (hierna "Video" genoemd) en het recht te verwerven deze voor onbepaalde tijd te gebruiken. Deze video's worden met name gebruikt voor de online marketing van de merken of hun producten in het kader van sociale media en andere activiteiten.

Voor het maken van een video plaatst een merk een bestelling bij Speekly GmbH via het Speekly platform. Speekly GmbH zal een externe aanbieder (hierna "creator") uitbesteden voor het maken van de video.

Na opdrachtverstrekking aan Speekly GmbH kan het merk kiezen welke creator het maken van de video door Speekly GmbH zal uitbesteden. Hiertoe zal het merk een beschrijving van de opdracht opstellen (hierna te noemen de "Briefing") en deze aan Speekly doorgeven met behulp van de daarvoor bestemde functies (hierna te noemen de "Opdracht").

De via Speekly aangesloten creators kunnen de Briefing bekijken en de creatie van de video aanvragen. Hiervoor maken de creators digitale sollicitaties aan.

Het merk kan de sollicitaties bekijken en vervolgens een creator selecteren.

Speekly GmbH plaatst vervolgens een opdracht bij de geselecteerde creator voor de creatie van de video conform de briefing en overige specificaties onder eigen verantwoordelijkheid.

Nadat de creator de video heeft geproduceerd, uploadt hij/zij de video naar Speekly en maakt deze zo toegankelijk voor Speekly GmbH en het merk.

De toegang van creators en merken (hierna ook "gebruikers" genoemd) tot Speekly vindt plaats door het openen van een gebruikersaccount op Speekly.nl (hierna "account" genoemd) door het verstrekken van de nodige informatie. Bij het openen van een account moeten de gebruikers deze algemene voorwaarden voor het gebruik van Speekly accepteren. Na het openen van de account kan de gebruiker de functionaliteiten van Speekly gebruiken.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zorgvuldig te controleren of professioneel advies in te winnen of Speekly voldoet aan de eisen van de gebruiker. Verder dient de gebruiker ervoor te zorgen dat hij/zij voldoet aan de minimale hardware- en software-eisen voor het gebruik van Speekly. De aanleg en ondersteuning van de internetverbinding van de gebruiker maakt geen deel uit van dit contract, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De volgende voorwaarden (de "Speekly Voorwaarden") regelen het gebruik van het platform door merken en creators alsmede de verdere rechtsverhoudingen tussen Speekly GmbH en het merk.

1. Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) van Speekly GmbH regelen de rechtsverhouding tussen Speekly GmbH en de gebruikers. Afspraken die individueel met de gebruiker zijn gemaakt hebben voorrang op deze AV. Voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten is, behoudens tegenbewijs, een tekstueel contract of onze tekstuele bevestiging beslissend. De creator AV gelden aanvullend en primair voor creators.
 2. Als een gebruiker zijn eigen voorwaarden gebruikt en deze afwijken van deze AV, hebben deze AV voorrang, ook als Speekly niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de voorwaarden van de gebruiker.
 3. Met betrekking tot de verschillende contractuele documenten (zie lid 1) geldt de volgende volgorde van geldigheid:
  a. eventueel bestaande individuele overeenkomsten;
  b. ten opzichte van creators, de AV voor creators;
  c. deze AV.

2. Onderwerp van uitvoering

 1. Speekly GmbH creëert de bestelde video volgens de bestelling (briefing) van het merk en verleent het merk het tijdelijk en ruimtelijk onbeperkte gebruiksrecht daarvan op het moment van aanvaarding tegen betaling van een vergoeding volgens artikel 5. Speekly zal de externe dienstverlener die door het merk via het Speekly platform is geselecteerd, gebruiken als creator voor de creatie van de video. De video zal aan het merk ter beschikking worden gesteld om elektronisch te downloaden via het Speekly platform.

3. Afsluiting van het contract

 1. Door gebruik te maken van de hiertoe op Speekly aangeboden bestelfunctie (het indrukken van de "bestelknop") doet het merk een bindend aanbod aan Speekly GmbH voor de productie van een video die overeenkomt met de briefing en erkent de geldigheid van deze AV voor de opdracht die aan het aanbod ten grondslag ligt. De briefing bevat informatie over de volgende punten:
  a. Te adverteren product en productomschrijving;
  b. Onderwerpen die in de video moeten worden vermeld;
  c. Geslacht van de creator;
  d. Leeftijd van de creator;
  e. Lengte van de video;
  f. Beeldverhouding;
  g. Bewerking;
  h. Aanvullende eisen volgens de ordervoorbereiding, inclusief te vermelden onderwerpen; en
  i. Volgorde van de video, call to action en "don'ts".
 2. De bindende afsluiting van het contract vindt plaats door verzending van een bevestiging door Speekly GmbH per e-mail aan het merk, waarbij een acceptatieperiode van twee weken geldt.
 3. Speekly GmbH is niet verplicht het aanbod van het merk te aanvaarden.
 4. De aanvaarding van garanties voor bepaalde eigenschappen van de video vereist een schriftelijke bevestiging door Speekly GmbH om effectief te zijn.
 5. De diensten van Speekly GmbH omvatten geen juridisch onderzoek of juridisch advies (bijv. met betrekking tot eerlijke concurrentiepraktijken) en dienen niet om te voldoen aan de wettelijke informatieplicht van de gebruiker (bijv. verplichte informatie ten aanzien van consumenten).
 6. Speekly GmbH stuurt de gebruikers de tekst van het contract, d.w.z. een registratiebevestiging of een bevestiging van het gebruik van betaalde diensten samen met de AV en het privacy beleid naar het door hen opgegeven e-mailadres. Informatie over de contractuele relatie is ook te vinden in de betreffende gebruikersaccount. De tekst van het contract wordt opgeslagen met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De contracttaal is Duits.

4. Openen van de gebruikersaccount

 1. Voor het gebruik van Speekly moet elke gebruiker een account aanmaken en de vereiste informatie verstrekken. De informatie moet volledig en waarheidsgetrouw zijn.
 2. Bij het openen van de account moet de gebruiker volledig handelingsbekwaam zijn. De rekening kan alleen worden geopend op naam en voor rekening van de gebruiker zelf. Het openen van een rekening voor derden is verboden.
 3. Wanneer een rekening wordt geopend voor een rechtspersoon of vennootschap, moet de handelende persoon gemachtigd zijn deze te vertegenwoordigen. In dat geval is de vertegenwoordigde rechtspersoon of vennootschap de "gebruiker" in de zin van deze AV.
 4. Bij het openen van de rekening creëert de gebruiker toegangsgegevens (toegangsnaam en wachtwoord). De toegangsgegevens moeten door de gebruiker geheim worden gehouden.
 5. Na succesvolle opening van het account zijn de diensten van Speekly beschikbaar voor de gebruiker. Indien deze diensten door Speekly GmbH tegen betaling worden aangeboden, wordt de gebruiker verzocht om een bindend aanbod aan Speekly GmbH te doen overeenkomstig § 4 lid 1.
 6. De machtiging van gebruikers om diensten te gebruiken bestaat alleen voor de eigenaar van de account. Het doorgeven van persoonlijke inloggegevens aan derden is niet toegestaan. Als gebruikers vermoeden of weten dat hun toegang door derden wordt gebruikt zonder toestemming, moeten gebruikers dit onmiddellijk melden aan Speekly GmbH op het e-mailadres info@speekly.nl.

5. Vergoeding; Annulering; Aanvaarding

 1. Bij het plaatsen van een bestelling is het merk de volledige vergoeding verschuldigd. Het bedrag van de vergoeding plus de wettelijke BTW wordt op Speekly weergegeven voordat de bestelling wordt geplaatst. De betaling gebeurt door gebruik te maken van Stripe, Inc. (https://stripe.com/de) als payment serviceprovider.
 2. Het merk kan de bestelling annuleren door contact op te nemen met Speekly Support via info@speekly.nl). Indien op dat moment reeds één of meerdere applicaties voor de briefing op Speekly zijn aangeboden, zal het merk de betaling terugbetaald krijgen minus een annuleringsvergoeding van EUR 15,00 (plus BTW). Zodra een creator is geselecteerd, is een dergelijke annulering door het merk niet meer mogelijk.
 3. Het merk is verplicht binnen een termijn van maximum 28 dagen een geschikte applicatie te selecteren en tevens binnen deze termijn de nodige productiemiddelen (zie sectie 6 hieronder) te voorzien. Bij het verstrijken van de termijn wordt het contract automatisch ontbonden door opzegging. Het merk zal de gedane betaling terugbetaald krijgen verminderd met een annuleringsvergoeding, die overeenstemt met EUR 15,00 indien een aanvraag niet geselecteerd wordt en met 40% van de waarde van de bestelling (telkens vermeerderd met BTW) indien een aanvraag geselecteerd wordt maar de productiemiddelen niet geleverd worden.
 4. Indien een creator in de bestelling een eindoplevering indient of uploadt, heeft het merk 10 dagen vanaf het uploadtijdstip om de video oplevering te aanvaarden of een herziening te vragen. Gebeurt dit niet binnen de genoemde termijn, dan wordt de opdracht na afloop van de termijn van 10 dagen automatisch afgesloten en ontvangt de in opdracht gegeven creator zijn vergoeding.
 5. Speekly GmbH stelt een factuur op volgens de voorschriften van § 14 UStG. De facturen kunnen elektronisch ter beschikking van de merken worden gesteld. Speekly GmbH kan het merk elektronisch betalingsherinneringen sturen.
 6. Indien het merk in gebreke blijft met betalingen, heeft Speekly GmbH het recht om de nakoming van verschuldigde diensten jegens het merk te weigeren en de toegang tot Speekly te blokkeren totdat het verzuim is opgeheven. De andere wettelijke en contractuele rechten van Speekly GmbH wegens wanbetaling van het merk blijven onaangetast.
 7. De in opdracht gemaakte video wordt na creatie via Speekly beschikbaar gesteld voor weergave door het merk. De mogelijkheid tot downloaden en opslaan als videobestand door het merk wordt pas geopend wanneer het merk de video accepteert door op de knop "Video accepteren en downloaden" te drukken. Enkel bij aanvaarding wordt de gebruikslicentie verleend ten gunste van het merk in overeenstemming met artikel 2.

6. Productiemiddelen

 1. Indien het merk productiemiddelen (bijv. monsters van de te adverteren producten) ter beschikking stelt voor de productie van een video, worden deze eigendom van Speekly GmbH. Dit geldt ook indien het merk de productiemiddelen rechtstreeks aan de opdrachtgever ter beschikking stelt. In dit opzicht heeft het merk geen aanspraak op teruggave of schadevergoeding tegen Speekly GmbH.
 2. Op schriftelijk verzoek van het merk zal Speekly GmbH zich inspannen om de productiemiddelen aan het merk terug te geven. Er bestaat echter geen aanspraak op teruggave van productiemiddelen.

7. Algemene gedragsverplichtingen

 1. Alle gebruikers zijn verplicht
  a. De bestaande wettelijke voorschriften na te leven, waaronder de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en de wet op de gegevensbescherming van de Europese Unie (in het bijzonder de algemene verordening gegevensbescherming, DS-GVO) alsmede officiële richtlijnen;
  b. Bij het gebruik van Speekly alleen reclame te maken voor producten en diensten die zij wettelijk mogen aanbieden of verspreiden, daarbij de persoonlijke rechten van derden te respecteren, geen uitspraken of verklaringen te doen of gegevens en inhoud te verspreiden die de goede zeden beledigen (met name verheerlijking van geweld) of personen discrimineren op grond van ras, etnische afkomst, geslacht, godsdienst of wereldbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele identiteit;
  c. Zich onthouden van manipulatief gedrag;
  d. De andere in deze AV opgenomen verplichtingen na te leven; en
  e. Toegewezen toegangsgegevens alleen te gebruiken door de desbetreffende bevoegde persoon en deze niet door te geven aan onbevoegde derden.

8. Terugtrekking uit het contract

 1. Speekly GmbH behoudt zich het recht voor om zich om de volgende redenen uit het contract terug te trekken:
  a. Niet tijdige medewerking volgens artikel 5 lid 3;
  b. Opzettelijke of grof nalatige schending door de gebruiker van de algemene gedragsplichten volgens artikel 8;
  c. Schending van de geheimhoudingsplicht volgens artikel 12; en
  d. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

9. Garantie

 1. Het merk heeft gecontroleerd of de specificaties van de video volgens de briefing overeenkomen met zijn wensen en behoeften alvorens de offerte volgens paragraaf 3 lid 1 in te dienen.
 2. Speekly GmbH garandeert dat aan de specificaties volgens de briefing wordt voldaan.
 3. Voor zover aan de specificaties volgens paragraaf 2 is voldaan, staat het Speekly GmbH vrij om de geleverde video te wijzigen of verder te bewerken volgens de wensen van het merk. In dit opzicht zal Speekly GmbH in principe één (1) redelijke bewerkingsaanvraag van het merk uitvoeren zonder bijkomende kosten aan te rekenen. Elk verder verzoek tot editing zal enkel worden uitgevoerd in geval van een overeenkomst over verdere vergoeding. Speekly GmbH zal een verzoek van het merk om de geselecteerde creator naar eigen goeddunken te vervangen in overweging nemen (tenzij de video defect is); Speekly GmbH zal een dergelijke vervanging regelmatig in overweging nemen indien in de videodesignelementen zijn gekozen die het merk of het product waarvoor in de video reclame wordt gemaakt op een voor het merk kennelijk onredelijke wijze weergeven.

10. Schending van rechten van derden

 1. Speekly GmbH is niet aansprakelijk voor de schending van rechten van derden, voor zover Speekly GmbH niet verantwoordelijk is voor deze schending of het contractuele product door de gebruiker buiten de contractuele bepalingen is gebruikt.
 2. De gebruiker vrijwaart Speekly GmbH van alle vorderingen die derden tegen Speekly GmbH instellen wegens een schending van hun rechten door de gebruiker. In dit verband moet de gebruiker ook de kosten van een noodzakelijke juridische verdediging dragen, inclusief advocaat- en gerechtskosten in het wettelijke bedrag. De gebruiker wordt niet vrijgesteld indien hij niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In het bijzonder zal de gebruiker Speekly GmbH ondersteunen in haar verdediging tegen de bovengenoemde claims door het indienen van verklaringen, zoals beëdigde verklaringen, evenals door het verstrekken van andere informatie, en zich ervoor inzetten dat claims van derden rechtstreeks tegen de gebruiker zelf worden ingesteld. Verdere vorderingen tegen de gebruiker, zoals met name vorderingen tot schadevergoeding, worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 3. De gebruiker is verplicht Speekly GmbH onmiddellijk te informeren indien hij/zij kennis krijgt van een mogelijke schending van rechten van derden door Speekly GmbH.

11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 1. Speekly GmbH is binnen de contractuele relatie definitief als volgt aansprakelijk:
  a. Speekly GmbH is onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid.
  b. Bij lichte nalatigheid is Speekly GmbH aansprakelijk bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting. Een essentiële contractuele verplichting in de zin van deze bepaling is een verplichting waarvan de nakoming de uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de contractpartner dus regelmatig mag vertrouwen. Deze aansprakelijkheid is echter beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade, waarvan het optreden normaliter te verwachten is.
 2. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden overeenkomstig ten gunste van onze werknemers, vertegenwoordigers, agenten en plaatsvervangers.
 3. Een eventuele aansprakelijkheid voor gegeven garanties en voor aanspraken op grond van de wet op de productaansprakelijkheid of bij schending van de gegevensbescherming blijft onaangetast.
 4. Indien de gebruiker een vordering op een derde heeft, wordt elke aansprakelijkheidsvordering van de gebruiker tegen Speekly GmbH zodanig achtergesteld dat de gebruiker eerst de vordering tegen de derde moet instellen. Speekly GmbH draagt zijn eigen vorderingen tegen derden, die nodig zijn voor de uitvoering van de vorderingen van de gebruiker tegen hen, over aan de gebruiker.
 5. Speekly GmbH blijft open voor het bezwaar van medeplichtige nalatigheid. De gebruiker heeft in het bijzonder de plicht om gegevens te back-uppen en zich tegen malware volgens de huidige stand van de techniek te verdedigen. Dit geldt echter alleen voor data back-ups indien en voor zover deze geen deel uitmaken van de contractuele diensten volgens de contractuele afspraken.
 6. Vorderingen wegens gebreken verjaren twaalf maanden na het begin van de wettelijke termijn, tenzij het gebrek op frauduleuze wijze werd verzwegen.

12. Vertrouwelijkheid

 1. De overeenkomst sluitende partijen verbinden zich ertoe alle vertrouwelijke informatie waarvan zij bij de uitvoering van deze overeenkomst kennisnemen, vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor contractueel overeengekomen doeleinden.
 2. Vertrouwelijke informatie in de zin van deze bepaling is informatie, documenten, gegevens en data die als zodanig zijn aangeduid of die naar hun aard als vertrouwelijk moeten worden beschouwd. Speekly GmbH verplicht zich de toegang tot vertrouwelijke informatie van de gebruiker alleen te verlenen aan medewerkers die belast zijn met het leveren van diensten in het kader van dit contract. De contractanten zullen geen aanvragen voor eigendomsrechten op vertrouwelijke informatie van de respectieve andere contractant indienen.
 3. Indien vertrouwelijke informatie in bovengenoemde zin door een overheidsinstantie wordt opgevraagd, wordt deze contractant hiervan onmiddellijk en voordat de informatie aan de overheidsinstantie wordt overhandigd in kennis gesteld, voor zover dwingende wettelijke bepalingen of officiële bevelen dit niet verhinderen.
 4. De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze afdeling inzake vertrouwelijkheid worden niet aangetast door een beëindiging van deze overeenkomst. Beide overeenkomst sluitende partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie na beëindiging van deze overeenkomst aan de andere overeenkomst sluitende partij terug te geven of deze naar goeddunken van de andere overeenkomst sluitende partij te vernietigen, voor zover zij niet naar behoren is gebruikt.

13. Toezicht

 1. Speekly GmbH is bevoegd om het gebruik van de producten te controleren om de naleving van wettelijke voorschriften en bevelen van autoriteiten of rechtbanken te waarborgen. Speekly GmbH heeft verder het recht om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke eisen en bevelen van autoriteiten of rechtbanken.

14. Bescherming van de rechten van Speekly GmbH

 1. Het is gebruikers verboden om,
  a. auteursrechten, handelsmerken of eigendomstekens van Speekly te gebruiken buiten de contractuele toestemming;
  b. deze te verwijderen, te wijzigen of te bedekken of;
  c. producten te wijzigen met inbegrip van producten of onderdelen van producten geleverd door derden; en
  d. indien het contact tussen het merk en een creator tot stand komt via Speekly, is het het merk verboden om buiten het platform om contact op te nemen met de respectieve creator voor dezelfde/toekomstige bestelling(en). Dit zal resulteren in de blokkering van de gebruikersaccount; het recht om een vordering tot schadevergoeding in te stellen blijft voorbehouden. Hetzelfde geldt voor het contacteren van creators door merken.

15. Wijzigingen van de AV

 1. Speekly GmbH behoudt zich het recht voor de AV te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen, tenzij de wijziging voor de gebruikers niet redelijk is. De wijziging zal alleen worden doorgevoerd als de volgende feitelijke redenen bestaan:
  a. als de wijziging dient om de AV in overeenstemming te brengen met het geldende recht, in het bijzonder als de toepasselijke rechtssituatie verandert;
  b. indien de wijziging Speekly GmbH dient om te voldoen aan dwingende gerechtelijke of officiële beslissingen;
  c. indien volledig nieuwe diensten van Speekly GmbH of dienstverleningselementen evenals technische of organisatorische processen van Speekly GmbH een beschrijving in de AV vereisen en de bestaande contractuele relatie met de gebruiker niet in het nadeel van de gebruiker wordt beïnvloed; en
  d. indien de verandering alleen voordelig is voor de gebruikers.
 2. In een dergelijk geval stuurt Speekly GmbH de gewijzigde AV ten minste vier weken voor de inwerkingtreding naar het door de gebruiker bij Speekly GmbH gedeponeerde e-mailadres.
 3. Indien de gebruiker niet binnen vier weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de nieuwe AV, worden de gewijzigde AV geacht door de gebruiker te zijn geaccepteerd. Speekly GmbH zal de gebruiker bij de kennisgeving van de wijziging informeren over de gevolgen van een niet ingediend bezwaar.
 4. Gebruikers kunnen ook instemmen met gewijzigde AV door een uitdrukkelijke toestemmingsverklaring.

16. Gegevensbescherming, vermelding van referenties

 1. Voor zover Speekly in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens verwerkt, waarvoor Speekly niet de verantwoordelijke partij is, of een toegang tot dergelijke persoonsgegevens niet kan worden uitgesloten, sluiten de contractpartijen vooraf een overeenkomst over de opgedragen verwerking, die voldoet aan de desbetreffende wettelijke vereisten. Voor zover persoonlijke gegevens van derden door de gebruiker aan Speekly worden doorgegeven, wordt de levering van de contractuele diensten door Speekly GmbH uitsluitend namens de gebruiker uitgevoerd met inachtneming van de wettelijke vereisten van art. 28 DSGVO als opdrachtverwerking. De gebruiker blijft verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van de federale wet op de gegevensbescherming en andere relevante gegevensbeschermingsvoorschriften als een gegevensverwerkende entiteit. Een overdracht van functies aan Speekly GmbH is niet overeengekomen. Speekly GmbH behoudt zich het recht voor om bepaalde functionaliteiten te blokkeren zonder een bestaand orderverwerkingscontract.

17. Klantreferenties

 1. Tenzij anders overeengekomen of tenzij het merk uitdrukkelijk bezwaar maakt, stemt het merk ermee in om bij het afsluiten van het contract als referentie te dienen voor Speekly GmbH. De referenties kunnen zowel in digitale als in niet-digitale vorm worden weergegeven. Speekly GmbH mag bij de weergave van de referentie de bedrijfs- of merknaam evenals het logo en algemeen bekende informatie, zoals de branche, gebruiken.
 2. Het merk kan de referentie te allen tijde laten verwijderen. Speekly GmbH zal de referentie binnen 30 dagen verwijderen.

18. Slotbepalingen

 1. Speekly GmbH kan informatie en verklaringen betreffende de contractuele relatie met de gebruiker sturen naar het e-mailadres dat de gebruiker bij Speekly heeft gedeponeerd. De gebruiker zal dit e-mailadres regelmatig opvragen.
 2. Dit contract is onderworpen aan het Duitse recht.
 3. De overdracht van vorderingen tegen Speekly GmbH door de gebruiker is alleen mogelijk met voorafgaande schriftelijke toestemming van Speekly, met inachtneming van § 354a HGB.
 4. Verrekening door de gebruiker is uitgesloten, behoudens onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen.
 5. Mocht een bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden of mocht deze overeenkomst een lacune bevatten, dan blijft de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In plaats van de ongeldige bepaling wordt een geldige bepaling geacht te zijn overeengekomen die het door de partijen beoogde economische doel zo dicht mogelijk benadert; hetzelfde geldt in geval van een lacune.
 6. Plaats van uitvoering en bevoegdheid is Keulen, Duitsland, indien de gebruiker een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is of indien de gebruiker geen algemene bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft. Speekly GmbH behoudt zich het recht voor om een andere toegestane bevoegde rechtbank te kiezen.