Voor creators Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn automatisch vertaald uit het Duits. Tot oprichting van de Nederlands entiteit (gepland in het eerste of tweede kwartaal van 2023) valt Speekly nog onder de Duitse Speekly GmbH. En dus zijn tot die tijd de algemene voorwaarden van Speekly GmbH van toepassing. De originele, Duitse versie vind je hier.

Hier vind je de Algemene voorwaarden voor merken.

Speekly GmbH, Stolberger Str. 90 D, 50933 Keulen (hierna "Speekly GmbH") is de exploitant van het Speekly-platform (hierna "Speekly"). De toegang tot Speekly wordt aangeboden onder het webadres "www.speekly.nl".

Speekly biedt geïnteresseerden (hierna "merk" genoemd) de mogelijkheid om opdracht te geven tot het maken van videoclips (hierna "video" genoemd) en het recht te verwerven deze voor onbepaalde tijd te gebruiken. Deze video's worden met name gebruikt voor de online marketing van de merken of hun producten in het kader van sociale media en andere activiteiten.

Voor het maken van een video plaatst een merk een bestelling bij Speekly GmbH via het Speekly platform. Speekly GmbH zal een externe aanbieder (hierna "creator") uitbesteden voor het maken van de video.

Voorafgaand aan de bindende gunning van het contract aan Speekly GmbH, kan het merk een keuze maken welke creator wordt belast met de creatie van de video door Speekly GmbH. Hiertoe zal het merk een beschrijving van de opdracht (hierna "briefing") opstellen en deze via de voorziene functies op Speekly doorsturen (hierna "opdracht").

De via Speekly aangesloten creators kunnen de opdracht bekijken en zich kandidaat stellen voor de creatie van de video. Hiervoor maken de creators digitale applicaties aan.
Tegen betaling van de vergoeding kan het merk de sollicitaties bekijken en vervolgens een creator selecteren.

Het merk geeft vervolgens via het Speekly platform opdracht aan Speekly GmbH om de video te laten maken door de geselecteerde creator uit te besteden. Speekly GmbH zal de geselecteerde creator de opdracht geven om de video te creëren in overeenstemming met de briefing en andere specificaties op eigen verantwoordelijkheid.

Nadat de creator de video heeft gemaakt, zal hij/zij de video uploaden naar Speekly en zo toegankelijk maken voor Speekly GmbH en het merk.

De toegang van creators en merken (hierna ook "Gebruikers" genoemd) tot Speekly vindt plaats door het openen van een gebruikersaccount op Speekly.nl (hierna "Account" genoemd) door het verstrekken van de nodige informatie. Bij het openen van een account moeten de gebruikers deze algemene voorwaarden voor het gebruik van Speekly accepteren. Na het openen van de account kan de gebruiker de functionaliteiten van Speekly gebruiken.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zorgvuldig te controleren of professioneel advies in te winnen of Speekly voldoet aan de eisen van de gebruiker. Verder dient de gebruiker ervoor te zorgen dat hij/zij voldoet aan de minimale hardware- en software-eisen voor het gebruik van Speekly. Het maken en ondersteunen van de internetverbinding van de gebruiker maakt geen deel uit van dit contract, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De volgende AV (de "creator AV") regelen - in aanvulling op de Speekly AV voor merken - de juridische relatie tussen Speekly GmbH en creator.

1. Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) van Speekly GmbH regelen bijzondere bepalingen tussen Speekly GmbH en de creator. Zij vullen de Speekly AV aan, die naast deze Algemene Voorwaarden voor de creator gelden.
 2. Indien een creator zijn eigen voorwaarden gebruikt en deze afwijken van deze AV, hebben deze AV voorrang, zelfs indien Speekly niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen de voorwaarden van de creator.
 3. Met betrekking tot de verschillende contractuele documenten geldt de volgende volgorde van geldigheid
  a. eventueel bestaande individuele overeenkomsten;
  b. deze AV van de creator; en
  c. de AV van Speekly.

2. Onderwerp van uitvoering

 1. De creator zal de in opdracht gemaakte video produceren in overeenstemming met de dienstbeschrijving (briefing) die door het merk via Speekly wordt verstrekt en zal Speekly GmbH de gebruiksrechten hiervoor verlenen zoals nader omschreven in artikel 5 tegen betaling van de overeengekomen vergoeding.
 2. De creator zal de creatie van de video persoonlijk uitvoeren.
 3. De levering en overhandiging van de video door de creator vindt plaats door het uploaden van de video met behulp van de daarvoor bestemde functie op Speekly. Tenzij anders overeengekomen, moet de creator de video uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het sluiten van het contract en de ontvangst van de productiemiddelen uploaden.
 4. De creator verbindt zich contractueel tot één redelijke aanpassing van de krachtens het contract verschuldigde video in het kader van één (1) feedback loop. Deze eenmalige aanpassing wordt gecompenseerd door de contractuele vergoeding. Een dergelijke aanpassing kan alleen worden aangevraagd als de wijzigingsverzoeken binnen het door de briefing bepaalde kader blijven. Een gevraagde aanpassing moet door de creator binnen de 3 kalenderdagen uitgevoerd worden, tenzij anders overeengekomen. De creator is niet verplicht tot aanpassing indien de in het kader van de aanpassingsaanvraag gestelde eisen slechts met onevenredige inspanning kunnen worden uitgevoerd. De garantieverplichtingen van de creator bij een gebrekkige prestatie blijven onverminderd van kracht.
 5. Aan de rechtsverhouding tussen Speekly GmbH en derden (in het bijzonder het opdrachtgevende merk) kunnen door de creator geen eigen aanspraken of rechten worden ontleend.

3. Sluiting van het contract; recht op herroeping

 1. De verzending van de aanvraag door de creator op het Speekly platform vormt een aanbod aan Speekly GmbH om een contract te sluiten met betrekking tot de creatie van de video door de creator. De inhoud van het aanbod verwijst naar de vaststelling van de briefing door het merk volgens artikel 3 paragraaf 1 van de Speekly AV. De creator is gedurende drie weken aan de offerte gebonden.
 2. Het contract tussen de creator en Speekly GmbH komt tot stand door de aanvaarding van dit aanbod door Speekly GmbH. De aanvaarding vindt plaats door het verzenden van een elektronische bevestiging door Speekly GmbH aan de creator per e-mail.
 3. Speekly GmbH is niet verplicht het aanbod te accepteren. Het maken van een aanbod (aanvraag) wordt niet vergoed.
 4. Speekly GmbH kan zich uit het contract terugtrekken indien de bestelling van het merk voortijdig wordt beëindigd. Dit is in het bijzonder het geval indien het merk de productiemiddelen die nodig zijn voor de creatie van de video (zie artikel 7) niet tijdig toestuurt. In dit geval ontvangt de opgedragen creator een annuleringsvergoeding ter hoogte van 50% van de oorspronkelijk tussen hem en Speekly GmbH overeengekomen vergoeding.

4. Vergoeding

 1. Speekly GmbH is de creator een vergoeding verschuldigd voor het maken van de video in overeenstemming met de bestelling. De vergoeding voor een bepaalde opdracht wordt op het Speekly-platform weergegeven voordat de aanvraag wordt ingediend. De verrekening vindt plaats via de creditnota-procedure, waarbij de creditnota als PDF-bestand door de creator via Speekly kan worden opgevraagd.
 2. De vordering van de creator tot betaling wordt opeisbaar bij acceptatie van de video door Speekly GmbH; § 641 lid 2 BGB blijft onaangetast. De acceptatie moet plaatsvinden wanneer de video is geüpload naar Speekly en overeenkomt met de overeengekomen contractuele inhoud in overeenstemming met de briefing van het merk.
 3. De acceptatie vindt plaats als een elektronische kennisgeving door Speekly GmbH aan de creator per e-mail.

5. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Voor de uitvoering van het contract draagt de creator de gebruiks- en exploitatierechten met betrekking tot de gemaakte video over aan Speekly GmbH in overeenstemming met de nadere bepalingen van paragraaf 2.
 2. Op het moment van het uploaden van de video naar Speekly, verleent de creator aan Speekly GmbH alle intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder gebruiksrechten op auteursrechten) op en met betrekking tot de geüploade video (het "Werk"). De verlening van rechten omvat onder andere de bevoegdheid van Speekly GmbH om het Werk in Duitsland en in het buitenland in materiële en immateriële vorm - al dan niet tegen betaling - openbaar te reproduceren, te verveelvoudigen, te verspreiden, in digitale of analoge vorm vast te leggen op beeld-, data- en geluidsdragers van allerlei aard en deze op hun beurt te verveelvoudigen en te verspreiden. De verlening van rechten omvat met name het recht om het werk beschikbaar te stellen voor interactief gebruik met elektronische middelen op alle thans bekende transmissiewijzen zoals kabel, satelliet, alle soorten radiotransmissiesystemen in alle standaarden. De bovengenoemde rechten kunnen door Speekly GmbH naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk ook in de vorm van een exclusief of niet-exclusief recht aan derden (in het bijzonder aan het opdrachtgevende merk) worden overgedragen. Speekly GmbH en de personen aan wie Speekly GmbH het recht daartoe verleent, hebben het recht het door de creator gecreëerde werk te bewerken en te veranderen en het aldus bewerkte of veranderde werk te reproduceren, te publiceren en te verspreiden.
 3. De creator doet hierbij, voor zover wettelijk toegestaan, afstand van de morele rechten die hem volgens het auteursrecht toekomen, in het bijzonder het recht om een werk te publiceren, het recht om als auteur genoemd te worden en het recht op toegang tot het werk.
 4. Speekly GmbH aanvaardt bij voorbaat alle bovengenoemde overdrachten van rechten en licenties.

6. Garantie

 1. De creator garandeert dat de contractueel overeengekomen inhoud in overeenstemming met de briefing en, indien van toepassing, de na de briefing overeengekomen wijzigingen of verduidelijkingen wordt uitgevoerd.
 2. De creator garandeert dat de door hem/haar gemaakte video vrij is van rechten van derden en dat het gebruik van de video geen inbreuk vormt op rechten van derden.
 3. De creator zal Speekly GmbH op eerste verzoek vrijwaren van schade die voortvloeit uit de inbreuk op rechten van derden, tenzij de creator niet verantwoordelijk is voor deze inbreuk.
 4. De creator is verplicht Speekly GmbH onmiddellijk te informeren in geval van kennis van een mogelijke inbreuk op rechten van derden.

7. Productiemiddelen

 1. De productiemiddelen die voor het maken van een video aan de creator ter beschikking worden gesteld (bijv. het product van het merk waarvoor reclame wordt gemaakt via de video) zijn eigendom van Speekly GmbH. Ze moeten onmiddellijk na de creatie van de video aan Speekly GmbH worden teruggegeven. De productiemiddelen moeten in een staat zijn die overeenkomt met het beoogde gebruik (productie van de video). Dit geldt niet als de productiemiddelen tijdens de productie van de video volgens het contract volgens plan worden verbruikt en dus als object vergaan.
 2. Er bestaat geen verplichting tot afgifte van het product indien het uitdrukkelijk blijvend aan de creator is overhandigd. Indien de creator de verschuldigde video niet tijdig op Speekly ter beschikking stelt of indien de creator de verschuldigde aanpassing volgens artikel 2 lid 4 weigert, dienen ook de afgestaan productiemiddelen te worden afgestaan indien deze definitief werden afgestaan.
 3. De voorgaande leden zijn ook van toepassing indien de overdracht (terbeschikkingstelling) van de productiemiddelen aan de creator rechtstreeks door het merk heeft plaatsgevonden.
 4. Indien de creator zijn verplichting om de productiemiddelen tijdig af te staan niet nakomt, is hij aan Speekly GmbH een contractuele boete verschuldigd ten belope van de algemene verkoopprijs van de productiemiddelen, doch minstens ten belope van 150,00 EUR.

8. Bescherming van de klant

 1. De creator is verplicht tot klantenbescherming tegenover Speekly GmbH. De creator mag geen opdrachten voor het maken van marketing-/merkvideo's op het gebied van "user-generated content" aannemen van klanten (merken) die hem tijdens zijn werkzaamheden voor Speekly GmbH direct of indirect via derden bekend zijn geworden. De klantenbescherming geldt voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Zij geldt gedurende de contractuele relatie tussen Speekly GmbH en de Schcreatorepper en voor een periode van één jaar na de beëindiging ervan. Onder de contractuele relatie wordt zowel de concrete opdracht van de creator met het maken van een video verstaan als het algemene gebruikerscontract met betrekking tot het Speekly platform (afgesloten door het aanmaken van een gebruikersaccount), dat de creator in staat stelt het klantenbestand van Speekly GmbH te bekijken.
 2. Indien het onduidelijk is of merken in het kader van zijn activiteit voor Speekly GmbH bij de creator bekend zijn geworden, moet de creator bewijzen dat de merken buiten zijn activiteit voor Speekly GmbH bij hem bekend zijn geworden.
 3. Indien Speekly GmbH de creator het gebruik van het platform blokkeert zonder dat er een belangrijke reden voor de blokkering is, wordt het klantenbeschermingsbeding ongeldig indien de creator binnen een maand na de blokkering schriftelijk verklaart dat hij zich niet gebonden acht aan de overeenkomst.

9. Wijzigingen van de AV

 1. Speekly GmbH behoudt zich het recht voor deze AV te allen tijde met werking voor de toekomst te wijzigen, tenzij de wijziging voor de creator niet redelijk is. De wijziging zal alleen plaatsvinden als de volgende feitelijke redenen bestaan:
  a. als de wijziging dient om de AV in overeenstemming te brengen met het toepasselijke recht, in het bijzonder als de toepasselijke rechtssituatie verandert;
  b. indien de wijziging Speekly GmbH dient om te voldoen aan dwingende gerechtelijke of officiële beslissingen;
  c. indien geheel nieuwe diensten van Speekly GmbH of dienstverleningselementen evenals technische of organisatorische processen van Speekly GmbH een beschrijving in de AV vereisen en de bestaande contractuele relatie met de creator daardoor niet ten nadele van de creator wordt aangetast; en
  d. indien de wijziging enkel voordelig is voor de creator.
 2. In een dergelijk geval stuurt Speekly GmbH de gewijzigde AV ten minste vier weken voor de inwerkingtreding ervan naar het door de creator bij Speekly GmbH gedeponeerde e-mailadres.
 3. Indien de creator niet binnen vier weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de nieuwe AV, worden de gewijzigde AV geacht door hem te zijn geaccepteerd. Speekly GmbH zal de creator met het wijzigingsbericht informeren over de gevolgen van een verzuimd bezwaar.
 4. De creators kunnen ook instemmen met gewijzigde AV door een uitdrukkelijke verklaring van instemming.

10. Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is het Duitse recht van toepassing.
 2. Mocht een bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of mocht deze overeenkomst een lacune bevatten, dan blijft de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In plaats van de ongeldige bepaling geldt een geldige bepaling die het door de partijen beoogde economische doel zo dicht mogelijk benadert; hetzelfde geldt in geval van een lacune.
 3. Plaats van uitvoering en bevoegdheid is Keulen, Duitsland, indien de gebruiker een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is of indien de gebruiker geen algemene bevoegde rechtbank in de Bondsrepubliek Duitsland heeft. Speekly GmbH behoudt zich het recht voor om een andere toegestane bevoegde rechtbank te kiezen.